Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego Basałyk

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informuję, iż:

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne Basałyk NIP: 2220872335 z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 46, 41-400 Mysłowice, e-mail: biuro@cet-basalyk.pl, tel.: 784099951
2. Przedstawicielem Administratora Danych jest Właściciel Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego Sara Marciniak. Dane do kontaktu: e-mail: biuro@cet-basalyk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe (w tym również dziecka) przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. G ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 20016 r.
4. Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane w celu:
– realizacji zadań wynikających z działalności Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego Basałyk: kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych (język polski, matematyka), korepetycje, terapia pedagogiczna, psychokorekcja zaburzeń zachowania, rewalidacje, grupy socjoterapeutyczne;
– zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
– zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, w tym prawo do:
– poprawiania danych osobowych w sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu,
– zażądania zaprzestania przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (wyjątkiem jest sytuacja, jeśli przetwarzanie danych odbywa się z przepisu prawa) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych):
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w działalności Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego Basałyk.
7. Dane przekazane przez Panią/ Pana (w tym również dziecka) nie będą ulegały udostępnianiu podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane
upoważnionym pracownikom Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego „Basałyk” w celu realizacji zajęć oraz prowadzenia księgowości.
9. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
10. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych państwa trzeciego, lub organizacji międzynarodowej.
11. Pana / Pani dane (w tym dziecka) będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele przetwarzania danych.

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail: biuro@cet-basalyk.pl

Podanie przez Pana / Panią danych (oraz dziecka) jest warunkiem korzystania z naszych usług.